ระบบสารสนเทศ การจัดเก็บรายได้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
       
    กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ   ขั้นตอนการยื่นชำระภาษี  
       
  UserName : ๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ UserName และ Password
    (สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)
 
  Password : ๒. เข้าสู่ระบบยื่นชำระภาษีและบันทึกรายละเอียดที่จะยื่นภาษี  
   ๓. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
    ๔. พิมพ์ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน  
       
       
      ติดต่อสอบถาม  
       
    กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
    โทรศัพท์ 053-175312 , 053-175308  
    เว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th