Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด33W 19 มิ.ย. 2561เมืองบ้านดู่อุบัติเหตุ/การจราจรถนนขาเข้าและออก ประตู1 ม.ราชภัฏเชียงราย จักรยานยนต์ และรถยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทั้งในเวลากลางวัน โดยเฉพาะกลางคืนสร้างความเดือร้อนจากเสียงที่ดังจนไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ อีกทั้งยังมืดยากแก่การมองเห็นยังไม่ได้รับเรื่อง
รายละเอียด32C 08 มิ.ย. 2561เมืองสันทรายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนบริเวณบ้านลานทอง ม.4 ต.สันทราย ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ และปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญานจราจรสี่แยก โบสถ์คริสเตียน และเด่นห้ารับเรื่อง
รายละเอียด31C 31 พ.ค. 2561เมืองบ้านดู่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขังเวลาฝนตกไม่สามารถสัยจรได้โดยสะดวก ได้รับความลำบากในการเดินทางเนื่องจากรถติดหลุมโคลนรับเรื่อง
รายละเอียด23C 30 พ.ค. 2561แม่ลาวดงมะดะถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอสร้างฝายน้ำโล้นในแม่น้ำลาวเพื่อเป็นการท่องเที่ยวรับเรื่อง
รายละเอียด22C 24 พ.ค. 2561เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นในช่วงเช้า และช่วงเย็น การจราจรของรถหนาแน่น ช่วงสี่แยก เนื่องจากไม่สัญญาลักษ์ห้ามจอดขวางปากซอยรถที่เข้าออกจซอยดังกล่าวเข้าออกได้ยากระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด21C 16 พ.ค. 2561แม่ลาวโป่งแพร่ไฟฟ้า/ประปาระบบการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่พอใช้ เนื่องจากบ้านโปร่งแพร่ ได้เริ่มใช้ไฟฟ้าเมื่อ ปี พ.ศ.2525 มีประชากรครัวเรื่อง 140 กว่าครัวเรือนอุปกรณ์การใช้มีไม่มาก ปัจจุบันมีครัวเรือเพิ่มขึ้น 200 กว่าครัวเรือน จึงทำให้ระบบการจ่ายหม้อไฟฟ้าไม่พอใช้รับเรื่อง
รายละเอียด20C 18 เม.ย. 2561เชียงแสนบ้านแซวถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายหมู่บ้านห้วยเดื่อ ม.4 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน อยู่หมู่บ้านต้นน้ำแต่น้ำไม่พอใช้ ต้นน้ำมีงบประมาณแค่ทำฝายชะรอน้ำหรือฝายแม้วระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด19C 17 เม.ย. 2561แม่ลาวโป่งแพร่คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ดช.ธนโชติ เครือวงค์ อายุ 15 ปี สมองพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการจัดซื้อเปลนอนให้ผู้พิการระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด18C 10 มี.ค. 2561เมืองห้วยชมภูถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายราษฎรได้รับความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด17C 10 มี.ค. 2561เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุดบริเวณแยกแกนมนันทวัน ในช่วงเวลากลางคืน รถจักยานยนต์ ตกหลุมล้มหลายรายสิ้นสุดการดำเนินการ
12