Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด158W 01 ต.ค. 2562เมืองเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายสะพานตรงไบค์เลนชำรุดเสียหายรับเรื่อง
รายละเอียด157C 30 ก.ย. 2562เทิงปล้องไฟฟ้า/ประปาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ เป็นระบบไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด156C 30 ก.ย. 2562เวียงแก่นปอถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอน เกิดการชำรุดเสียหาย ระยะทางประมาณ 200 เมตร ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด155C 30 ก.ย. 2562ขุนตาลป่าตาลไฟฟ้า/ประปาสายสื่อสารของบริษัทเอกชนจำนวน 6 สาย โน้มหย่อน พลาดลงมาทับสายไฟฟ้าหลักบริเวณหน้าที่อยู่อาศัยของตน เกร่งว่าจะเกิดอันตราายต่อประชาชนในพื่นที่สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด153C 17 ก.ย. 2562เวียงแก่นปอถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุดทรุดโทรมเส้นทางบ้านร่มฟ้าทอง เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยจิ ซึ่งเคยขอความอนุเคระาห์ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ แต่ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใดสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด152C 17 ก.ย. 2562เมืองเวียงอุบัติเหตุ/การจราจรร้านก๋วยจั๊บดาวอุบล ได้วางสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถบนทางสาธารณะ เพื่อกั้นไว้เป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้าสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด151C 17 ก.ย. 2562เมืองแม่ยาวถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุดช่วงระหว่างเส้นทางชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย ถึง เขตเทศบาลตำบลแม่ยาว โยช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหล่ทาง ไหลข้ามผ่านถนนเส้นดังกล่าว ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด150C 06 ก.ย. 2562เวียงป่าเป้าเวียงไฟฟ้า/ประปาไม่ได้รับความสะดวกจากการไม่ไฟฟ้าสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะในยามวิกาลบุตรหลานไม่ไมีไฟฟ้าส่องสว่างในการทำการบ้านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด149C 06 ก.ย. 2562ขุนตาลป่าตาลถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่เชื่อมระหว่างบ้านเจดีย์ หมู่ 11- บ้านร่องขุ่น หมู่9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย การสัญจรไปมาได้รับความลำบาก มีหลุมลคกเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด148C 06 ก.ย. 2562เมืองบ้านดู่เรื่องอื่นๆชุมชนขัวแคร่ขาดงบประมาณในการจัดทำซุ้มไม้ไผ่และเสาซีแมนต์สำหรับก่อสร้าง เพื่อพัฒนาชุมชนสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...