Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด4C 01 ธ.ค. 2560เมืองรอบเวียงภัยพิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางสายด่วน 1131 ความว่า เมื่อเวลาประมาณ 1.30 น. ของวันที่ 1 ธ.ค. 60 ได้เกิดเหตุภัยพิบัติไฟไหม้บ้านของตน ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอความช่วยเหลือมายัง อบจ.เชียงราย เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด2C 18 ต.ค. 2560เมืองท่าสายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายน้ำท่วมและถนนสาธารณะประโยชน์ขาด เนื่องจากน้ำท่วมจำนวน 2 ครั้ง ทำให้นาข้าวของชาวนาได้รับความเสียหาย (ในพื้นที่ท่าสาย – ห้วยสัก) ถนนชำรุดมีน้ำท่วมขังไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสิ้นสุดการดำเนินการ