Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด62C 18 ต.ค. 2561เวียงแก่นปอระเบียบ/กฏหมายชาวบ้านผาแล ม.6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น ได้รับความเดือดร้อน การกระทำที่ไม่สมควรของผู้ใหญ่บ้านรับเรื่อง
รายละเอียด61C 18 ต.ค. 2561เวียงแก่นม่วงยายเรื่องอื่นๆผู้รับเหมางานของงานส้มโอของเวียงแก่นค่าที่ขายของ ล็อค 3 เมตร ในแต่ละปีแพงขึ้นเรื่อยๆ ปีก่อนหน้านี้ล็อคละ 6,000 บาท แต่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นล็อคละ 10,000 - 12,000 บาท ด้วยเศรษฐกิจในปีนี้ไม่ดีและยังมีฝนตก ทำให้ยอดขายไม่ดีรับเรื่อง
รายละเอียด60W 18 ต.ค. 2561เมืองเวียงสิ่งแวดล้อมต้นไม้หน้าอำเภอโน้มมาหาถนนทำให้รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถสันจรไปมาได้รับเรื่อง
รายละเอียด59C 21 ก.ย. 2561แม่จันจันจว้าใต้ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายของบประมาณสนับสนุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจัน เนื่องจากสะพานที่ใช้งานอยู่เดิมนั้น ชำรุดทรุดโทรมมาก และเป็นสะพานที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเอง จึงไม่แข็งแรงทนทาน เป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไป - มา เป็นอย่างมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด58C 21 ก.ย. 2561เมืองเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเส้นทางระหว่างบ้านเครือบ้า เชื่อมต่อบ้านร่องเปา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด57C 21 ก.ย. 2561เมืองเวียงเรื่องอื่นๆโทรศัพท์ล็อคโทรออกไม่ได้ ให้ช่วยเช็คหาสาเหตุให้ด้วยสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด56C 21 ก.ย. 2561แม่จันจอมสวรรค์ศาสนา/ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มเป็นวงดนตรีพื้นเมืองเล่นดนตรีให้กับหมู่บ้าน เพื่อป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่บันนี้เครื่องดนตรีพื้นเมืองชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด55C 21 ก.ย. 2561เมืองเวียงการศึกษาไม่สามารถยื้นกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ย้อนหลังสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด54C 21 ก.ย. 2561แม่ฟ้าหลวงแม่สลองในถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเส้นทางระหว่างตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลอง เป็นถนนดิน มีลักษณะ ขรุขระ และมีสะพานข้ามแม่น้ำ เวลาฝนตกทำให้ถนนลื่นก่อให้เกิดอันตรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด53C 21 ก.ย. 2561แม่จันป่าซางถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนคันคลองชลประทานชำรุดเสียหาย และขาดงบประมาณซ่อมแซม เส้นทางนิคมโรงโม่หิน - ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา ระยะประมาณ 3 กม. เคยของบประมาณจาก เทศบาลตำบลป่าซางแต่ไม่มีผู้รับเหมาเข้ามารับงานสิ้นสุดการดำเนินการ
12345