Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด38C 03 ก.ค. 2561เมืองรอบเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเส้นทางบ้านป่างิ้วถึงเรือนจำกลางเชียงรายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 30 หลุม และบริเวณหน้าสนามหญ้าเทียม Star Power ชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ 3 หลุมระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด37C 03 ก.ค. 2561แม่ลาวโป่งแพร่ไฟฟ้า/ประปา - เนื่องจากบ้านเหมืองลึก ถนนเส้นเด่นห้า – ดงมะดะแสงสว่างของหลอดไฟทำให้การสัญจรของรถยนต์และผู้คนไปมามืดแสงสว่างไม่เพียงพอ อยากจะได้ไฟกิ่งเพิ่มอีก เพื่อจะได้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย - ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบกรองน้ำเสียอื่นๆสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด36C 28 มิ.ย. 2561แม่ฟ้าหลวงเทอดไทยไฟฟ้า/ประปาระบบการใช้ไฟฟ้าในชุมชนไม่เพียงพอ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากทำให้ไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง และมีปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด35C 26 มิ.ย. 2561แม่จันป่าตึงอุบัติเหตุ/การจราจรในหมู่บ้านมีอุบัติเหตุบ่ยอ และเป็นเส้นทางแยกที่มีอันตราย อยากให้มีกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน และมีวัยรู่นขับรถเสียงดังในตอนกลางคืน และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด34C 26 มิ.ย. 2561แม่จันป่าตึงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอถนนทางเข้าหมู่บ้านระหว่าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าเมี้ยง ถึง หมู่ที่ 10 บ้านสัโค้ง ระยะทาง 4 กิโลเมตรระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด33W 19 มิ.ย. 2561เมืองบ้านดู่อุบัติเหตุ/การจราจรถนนขาเข้าและออก ประตู1 ม.ราชภัฏเชียงราย จักรยานยนต์ และรถยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทั้งในเวลากลางวัน โดยเฉพาะกลางคืนสร้างความเดือร้อนจากเสียงที่ดังจนไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ อีกทั้งยังมืดยากแก่การมองเห็นยังไม่ได้รับเรื่อง
รายละเอียด32C 08 มิ.ย. 2561เมืองสันทรายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนบริเวณบ้านลานทอง ม.4 ต.สันทราย ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ และปรับปรุงซ่อมแซมไฟสัญญานจราจรสี่แยก โบสถ์คริสเตียน และเด่นห้าสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด31C 31 พ.ค. 2561เมืองบ้านดู่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขังเวลาฝนตกไม่สามารถสัยจรได้โดยสะดวก ได้รับความลำบากในการเดินทางเนื่องจากรถติดหลุมโคลนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด23C 30 พ.ค. 2561แม่ลาวดงมะดะถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอสร้างฝายน้ำโล้นในแม่น้ำลาวเพื่อเป็นการท่องเที่ยวสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด22C 24 พ.ค. 2561เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นในช่วงเช้า และช่วงเย็น การจราจรของรถหนาแน่น ช่วงสี่แยก เนื่องจากไม่สัญญาลักษ์ห้ามจอดขวางปากซอยรถที่เข้าออกจซอยดังกล่าวเข้าออกได้ยากระหว่างดำเนินการ
123